Produkty PRO REPAIR

ProRepair.pl Kamil Kacprzuk, ul. Wrocławska 54/2, 63-400, Ostrów Wielkopolski, Polska,  udziela 12 miesięcznej gwarancji na produkty marki Pro Repair. Każda zakupiona bateria/część zamienna, oprócz standardowej 12 miesięcznej gwarancji, jest objęta miesięczną ochroną Door-to-Door. Klient zgłaszający reklamacje w ciągu miesiąca od zakupu, po uznaniu wymiany gwarancyjnej skorzysta z wymiany w systemie door-to-door polegającej na odbiorze wadliwej baterii przez kuriera przy jednoczesnym dostarczeniu nowego, sprawnego egzemplarza. Niniejsza gwarancja obejmuje klientów zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej, którzy zakupili produkty bezpośrednio w sklepie www.prorepair.pl, oficjalnym sklepie na platformach allegro.pl lub amazon.pl. 

ProRepair.pl gwarantuje na czas trwania gwarancji, że części zamienne są wolne od wad. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania części zamiennych, w szczególności szkód spowodowanych błędami montażowymi, nadmierną siłą lub uszkodzeniem części w wyniku ingerencji w oprogramowanie smartfonu lub uszkodzenia spowodowane używaniem nieoryginalnych urządzeń i uszkodzeniami części spowodowanymi wadliwym sprzętem osób trzecich, np. uszkodzeniem spowodowanym przepięciem przez uszkodzone ładowarki innych firm. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń samego urządzenia z powodu wady części zamiennej od ProRepair.pl. W przypadku reklamacji klient jest uprawniony do naprawy lub wymiany części zamiennej według naszego uznania. Jeśli naprawa lub wymiana nie jest już możliwa, np. ze względu niedostępność na magazynie, zwrócimy klientowi zapłaconą cenę zakupu za dany produkt lub jego komponent. Oprócz gwarancji klientowi przysługują ustawowe roszczenia z tytułu rękojmi, na które niniejsza gwarancja nie ma wpływu.

W przypadku ostatecznego wycofania się ProRepair.pl z działalności, niniejsza gwarancja i wszelkie wynikające z niej roszczenia zostaną pominięte.

 

Produkty IFIXIT

iFixit GmbH, Tränkestr. 7, 70597 Stuttgart, Niemcy udziela dożywotniej gwarancji na swoje narzędzia.

Gwarancja ta dotyczy wyłącznie klientów mieszkających na terenie Unii Europejskiej, którzy zakupili narzędzie w naszym sklepie internetowym. Roszczenia klienta wynikające z tej gwarancji nie są przenoszone na osoby trzecie.

iFixit GmbH gwarantuje brak defektów w narzędziach iFixit na czas trwania gwarancji. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania narzędzi iFixit (np. używanie nieodpowiedniej wielkości bitów lub używanie zbyt dużej siły podczas korzystania z spudgerów/otwieraków), w szczególności uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem (np. Wilgotnym środowiskiem) lub poprzez celowe zniszczenie. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń innych przedmiotów spowodowanych przez wadliwe narzędzie iFixit. W przypadku roszczenia gwarancyjnego klient ma prawo do naprawy lub wymiany odpowiedniego narzędzia według własnego uznania. Tylko określone narzędzie lub element narzędzia posiadający wadę zostanie wymieniony lub naprawiony. Jeśli naprawa lub wymiana narzędzia nie jest już możliwa, np. ze względu na brak dostępności narzędzia w magazynach, zwrócimy klientowi cenę zapłaconą za dane narzędzie lub komponent narzędzia. Wszelkie koszta transportu spoczywają na konsumencie. Jeżeli Ifixit GmbH zakończy działalność gospodarczą, niniejsza gwarancja i wszelkie roszczenia z niej wynikające stracą moc. ProRepair.pl nie jest i nigdy nie był gwarantem narzędzi i części zamiennych ifixit, dlatego nie będzie przejmować obowiązków gwarancyjnych od Ifixit Gmbh. 

Decyzja o podjęciu lub nie podjęciu naprawy/wymiany w ramach gwarancji zostanie podjęta w ciągu 14 dni roboczych. W celu orzeczenia powyższego może okazać się niezbędne aby konsument wysłał uszkodzone narzędzie na wskazany przez producenta/dystrubutora adres. Firma ProRepair.pl nie podejmuje decyzji odnośnie uznania naprawy gwarancyjnej - jedynie pośredniczy w procesie gwarancyjnym. Decyzja ta pozostaje w gestii iFixit GmbH, Tränkestr. 7, 70597. Stuttgart, Niemcy